ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY KSIĄŻEK

FIN.26.1.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
DOSTAWY KSIĄŻEK
DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2024 r.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Siennieńska 54, woj. świętokrzyskie

tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47,  www.biblioteka.ostrowiec.pl
email:sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl   NIP 661-10-37-024, REGON 001282880

zaprasza
(na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
– tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605)

do złożenia propozycji ofertowej na:

Dostawę książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2024 r.
Zamawiający jest formalnie zwolniony ze stosowania uPzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 i stosuje jej wybrane zapisy dobrowolnie.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień  z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży 
i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.  do jej siedziby przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2024 roku.
 

Zamawiający na zakup książek planuje przeznaczyć w 2024 r. ok. 60 tys. PLN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 

II. Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z co najmniej 400 wydawcami książek, w tym z wydawnictwami wymienionymi w Załączniku nr 2

III. Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2024 r.

IV. Do oferty  należy dołączyć:
  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
      działalności  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
      do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
      upływem składania ofert.
  3. Pełnomocnictwo osoby lub  osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
                   z załączonych dokumentów.
  4. Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 4.
 
5.Wykaz wykonanych dostaw książek dla bibliotek w okresie ostatnich trzech lat
                  (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  o wartości nie mniejszej
                  niż 100.000 PLN każda, z podaniem ich wartości i miejsca wykonania oraz załączeniem
                  dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
  6. Parafowany wzór umowyZałącznik nr 5.

V. Kryteria wyboru dostawcy:   

  • udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje – waga 100 %  

Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który udzieli największego rabatu.

VI. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 54  (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2024 r. o godz. 12.00

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiści w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona nazwą ( firmą ), adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

                  „Oferta na dostawę książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. w 2024 r.”

Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty, w postaci potwierdzonych skanów wymaganych dokumentów, e-mailem na adres sekretariat@biblioteka.ostrowiec.plPropozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Siennieńska 54, w dniu 30.01.2024 r. o godz. 12.30

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
 Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę
z  Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzór umowy stanowi  Załącznik nr 5.

VIII. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MBP), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel.: 41 2475147.
Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem:
sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl  lub pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pisząc na adres e-mail:
iod@biblioteka.ostrowiec.pl 
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MBP (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). Odbiorcami danych mogą też być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Pzp.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  o udzielenie zamówienia.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, do sprostowania danych osobowych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp.

IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dorota Grzybowska tel. 41 26-26-976.

Ostrowiec Świętokrzyski, 23.01.2024 r.
Dyrektor Biblioteki
Paweł Górniak

 

To top
Facebook