Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.ostrowiec.pl

*Data publikacji strony internetowej: 2009-03-17

*Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

*brak możliwości regulowania wielkości czcionki,

*brak możliwości ustawienia zwiększonego kontrastu,

*administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,

*w chwili obecnej trwają prace związane z utworzeniem nowej strony internetowej zgodnej z przepisami ustawy z  dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

*Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez instytucję.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem: sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

*zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

*zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

*wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

*dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

*wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

*wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Biblioteka zrealizuje żądanie nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, biblioteka niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Przy czym termin ten nie może być dłuższy niż
2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, biblioteka może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę na adres:

Dyrektor Biblioteki – Paweł Górniak

Adres: Siennieńska 54
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

E-mail: sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl

Telefon: 41 26 26 976

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna ( Ostrowiecki Browar Kultury ) ul. Siennieńska 54

Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

*wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami,

*wszystkie wejścia dostępne dla osób poruszających się na wózkach,

*przy wejściach zamontowane są terminale informacyjne przeznaczone dla inwalidów wzroku,

*na parterze budynku zamontowane są ścieżki naprowadzające,

*na poręczach schodów i przy wejściach do pomieszczeń zamontowane są tabliczki posiadające oznaczenia w alfabecie Braille’a,

*w budynku są dostępne windy i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

*do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem,

*w bibliotece jest stanowisko komputerowe przystosowane dla osób niewidomych i słabowidzących,

*w wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
Nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Filie nr 1 i 5 ul. Sienkiewicza 65

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Filie mieszczą się na parterze. Wejście do lokalu jest bezpośrednio z chodnika.

Występującymi barierami są:

*brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

*ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

*brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Filia nr 2 (ODS „Malwa”) os. Stawki 45

Filia mieści się na wysokim  parterze. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem .

Występującymi barierami są:

*brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

*ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

*brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filie nr 6 i 11 ul. Kilińskiego 12

Budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Filie mieszczą się na wysokim parterze. Dla osób na wózkach lokal niedostępny.

Występującymi barierami są:

*wysokie schody,

*brak podjazdu,

*brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

*ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

*brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Filia nr 7 (PSP nr 9) ul. Niewiadoma 19

Filie mieści się na parterze. Zamontowana jest pochylnia z podjazdem .

Występującymi barierami są:

*brak toalet dla osób niepełnosprawnych,

*ograniczenia w ciągach komunikacyjnych,

*brak parkingu dla osoby niepełnosprawnej.

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z programu tłumacza on-line.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

To top
Facebook