Struktura

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI    PUBLICZNEJ  W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

Na podstawie § 11 Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zatwierdzonego uchwałą Nr XXXV/470/2009 Rady Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 30 marca 2009 r.  ustala się  organizację wewnętrzną Biblioteki.

   ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

  1. Regulamin ustala strukturę i organizację wewnętrzną Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwanej dalej Biblioteką i stanowi formalno-prawną podstawę decyzji w zakresie kształtowania właściwego modelu zatrudnienia i właściwej polityki kadrowej instytucji.
  2. Postanowienia Regulaminu są podstawą do ustalenia zakresu obowiązków służbowych na poszczególnych stanowiskach pracy.
  3. Regulamin organizacji wewnętrznej Biblioteki nadaje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego oraz organizacji związkowych i stowarzyszeń działających w instytucji.
  4. Osobą odpowiedzialną za przestrzeganie postanowień Regulaminu jest Dyrektor Biblioteki.

ROZDZIAŁ II

ZARZĄDZANIE BIBLIOTEKĄ

§2

  1. Biblioteką zarządza Dyrektor, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki, wykonywanie zadań statutowych oraz właściwe gospodarowanie powierzonym majątkiem i finansami.
  2. Dyrektor wydaje wewnętrzne akty normatywne dotyczące działalności Biblioteki (np.: zarządzenia, instrukcje, regulaminy).
  3. W czasie nieobecności Dyrektora Biblioteką kieruje jego zastępca, a podczas jego równoczesnej nieobecności – główny księgowy.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA BIBLIOTEKI

§3

1. W organizacji wewnętrznej Biblioteki wyróżnia się następujące komórki organizacyjne: 
a) Filia nr 1 ul. Sienkiewicza 65/15
b) Filia nr 2 Osiedle Stawki 47
c) Filia nr 5 ul. Sienkiewicza 65/15
d) Filia nr 6 ul. Kilińskiego 12
e) Filia nr 7 ul. Niewiadoma 19
f) Filia nr 10 ul. Wardyńskiego 26
g) Filia nr 11 ul. Kilińskiego 12
h) Czytelnia Główna
i) Samodzielne stanowiska podległe Dyrektorowi

2. Ustala się następujące stanowiska pracy w Bibliotece:
a) dyrektor 
b) zastępca dyrektora 
c) główny księgowy 
d) stanowisko ds. gromadzenia i opracowania zbiorów 
e) stanowisko ds. instruktażu i metodyki 
f) stanowiska do obsługi czytelników 
g) stanowisko ds. administracyjno-kadrowych 
h) pracownicy gospodarczy

3. Szczegółową strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

4. Szczegółowe obowiązki pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy obowiązków służbowych. 

5. Dyrektor ma prawo do łączenia stanowisk i zmiany lub poszerzenia zakresu obowiązków służbowych pracowników.

ROZDZIAŁ IV

ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH                                                         

§4


Do podstawowych zadań filii bibliotecznych należy:
1. udostępnianie materiałów bibliotecznych,
2. organizacja warsztatów informacyjno – bibliograficznych,
3. obsługa użytkowników bibliotecznych,
4. prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej,
5. prowadzenie ewidencji bibliotecznej, dokumentacji statystycznej i finansowej związanej z działalnością filii,
6. opracowywanie planów i sprawozdań oraz analiz i informacji z działalności filii.


§5

Do podstawowych zadań Czytelni Głównej należy: 
1. udostępnianie materiałów bibliotecznych zgodnie z obowiązującym regulaminem, 
2. udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych użytkownikom indywidualnym i zbiorowym (ustnie, telefonicznie, pisemnie), 
3. sporządzanie zestawień bibliograficznych dla potrzeb czytelników, instytucji, organizacji, 
4. propagowanie zbiorów Biblioteki oraz zakresu i rodzaju świadczonych usług w szczególności poprzez: 
a. obsługę wycieczek zbiorowych, prowadzenie lekcji bibliotecznych i innych zajęć z zakresu bibliografii i informacji, 
b. przygotowanie materiałów do wystaw bibliotecznych organizowanych na terenie Biblioteki i poza nią, 
c. opracowanie materiałów popularyzujących Bibliotekę i jej działalność (informatory, plakaty, afisze itp.).

§6

Do podstawowych zadań Głównego Księgowego należy:
1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. prowadzenie gospodarki finansowej Biblioteki,
3. analiza gospodarki finansowej Biblioteki,
4. sporządzanie planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji,
5. kontrola wewnętrzna w komórkach organizacyjnych w zakresie spraw finansowych.


§7

Do podstawowych zadań stanowiska do spraw gromadzenia i opracowania zbiorów należy:
1. gromadzenie i uzupełnianie zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
2. formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów zgodnie z przyjętymi zasadami,
3. prowadzenie ewidencji sumarycznej i szczegółowej nowych nabytków,
4. analizowanie potrzeb czytelniczych użytkowników Biblioteki,
5. udział w komisji selekcji zbiorów,
6. prowadzenie sumarycznej ewidencji ubytków,
7. udział w komisji kontroli zbiorów (skontrum),
8. prowadzenie komputerowej bazy danych księgozbioru.


§8

Do podstawowych zadań stanowiska do spraw instruktażu i metodyki należy: 
1. nadzór metodyczny nad całokształtem pracy filii, 
2. udział w pracach komisji ds. selekcji i kontroli zbiorów, 
3. udział w pracach nad planami i sprawozdaniami dotyczącymi działalności Biblioteki,
4. prowadzenie badań i analiz działalności Biblioteki, zainteresowań i potrzeb czytelniczych,
5. organizacja szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników oraz praktyk dla uczniów i studentów,
6. opracowywanie pomocy metodycznych i szkoleniowych, 
7. gromadzenie materiałów i opracowywanie publikacji na temat Biblioteki,
8. organizowanie spotkań autorskich, odczytów, wystaw, konkursów i innych form inspirujących czytelnictwo i promujących Bibliotekę,
9. archiwizowanie materiałów dokumentujących organizowane przez Bibliotekę imprezy,
10. redagowanie i umieszczanie materiałów w serwisie www. Biblioteki.

§9

Do podstawowych zadań stanowiska do spraw administracyjno-kadrowych należy:

1. prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników Biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia,
3. prowadzenie dokumentacji dotyczącej czasu pracy wszystkich pracowników Biblioteki,
4. organizacja i kontrola dyscypliny pracy. 
5. prowadzenie spraw socjalnych na rzecz pracowników i ich rodzin,
6. prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych pracowników Biblioteki,
7. prowadzenie archiwum zakładowego,
8. organizacja pracy sekretariatu.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin łącznie ze statutem Biblioteki stanowi całość przepisów i postanowień regulujących organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres działania.
2. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Biblioteki określa Regulamin Pracy Biblioteki.
3. Pracownicy, którzy z tytułu wykonywania swych czynności mają powierzony majątek stanowiący własność Biblioteki są za niego materialnie odpowiedzialni.
4. W sprawach nie objętych postanowieniami Regulaminu decyduje Dyrektor Biblioteki.

To top
Facebook