Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA 
Z MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim jest instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

§ 2

Do podstawowych zadań Biblioteki należy: gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dotyczących regionu, udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie dokumentów na zewnątrz oraz prowadzenie systemu wypożyczeń międzybibliotecznych, organizowanie
i prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzacja książki i czytelnictwa.

§ 3

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki mają wszystkie osoby fizyczne oraz prawne (instytucje).

§ 4

Zbiory Biblioteki są udostępniane:

 • na miejscu (czytelnia),
 • poza Bibliotekę (wypożyczenia na zewnątrz),
 • za pośrednictwem wypożyczalni międzybibliotecznej (czytelnia),
 • w formie kserokopii (wybrane fragmenty wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych).

§ 5

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Biblioteki oraz dostępu do komputerów i Internetu jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. 
 2. Karta wydawana jest bezpłatnie.
 3. Jedna karta biblioteczna uprawnia do korzystania z wypożyczalni i czytelni we wszystkich filiach Biblioteki. 
 4. Każdy użytkownik karty bibliotecznej zobowiązany jest do jej chronienia przed zniszczeniem lub zgubieniem. 
 5. Utratę karty bibliotecznej należy zgłosić w miejscu jej wydania.
 6. Za wydanie duplikatu karty bibliotecznej pobiera się opłatę w wysokości 5 zł.
 7. Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej wykorzystanie. 
 8. Niestosowanie się do powyższych ustaleń Regulaminu powoduje unieważnienie karty bibliotecznej.

§ 6

 1. Przy zapisie do Biblioteki zgłaszający powinien okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości i wypełnić kartę zapisu zobowiązującą do przestrzegania Regulaminu korzystania z Biblioteki.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich kartę zapisu wypełniają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do informowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania. 
 4. W związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w chwili składania deklaracji, Czytelnicy wyrażają również zgodę na wykorzystanie danych w celach statystycznych oraz sprawach związanych ze zwrotem wypożyczanych materiałów.

§ 7

Czytelnicy korzystający ze zbiorów Biblioteki ponoszą pełną odpowiedzialność za zgubienie lub zniszczenie powierzonych im dokumentów i materiałów bibliotecznych. Istniejące uszkodzenia należy zgłaszać w chwili wypożyczania bibliotekarzowi dyżurnemu.

II. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW NA MIEJSCU.

§ 8

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Bibliotekę szczegółowej ewidencji statystycznej wypożyczeń każdy z Czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu (w czytelniach i kącikach czytelniczych) powinien wpisać się do książki kwerend. Na czas korzystania ze zbiorów Czytelnik zobowiązany jest do pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza ważnej karty bibliotecznej.

§ 9

Wybrane pozycje, lub dokumenty poświęcone określonej tematyce, Czytelnicy otrzymują od bibliotekarza dyżurującego.

§ 10

Pozycje zgromadzone i przechowywane w księgozbiorach podręcznych i czytelniach, jak również czasopisma nie są przeznaczone do wypożyczania poza Bibliotekę.

III. WYPOŻYCZANIE POZA BIBLIOTEKĘ

§ 11

Wszyscy Czytelnicy Biblioteki mają prawo wypożyczania do domu części zbiorów nie objętych szczególnymi ograniczeniami regulaminowymi.

§ 12

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 10 woluminów. W indywidualnych przypadkach dyżurujący bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczeń.
 2. Zbiory biblioteczne udostępnia się na okres jednego miesiąca.
 3. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 4. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu dokumentów (osobiście, telefonicznie lub drogą elektroniczną) jeżeli na posiadane przez niego pozycje nie złożono zapotrzebowania. Prośba o przedłużenie terminu zwrotu powinna zostać zgłoszona najpóźniej w dniu, w którym Czytelnik miał obowiązek oddać w Bibliotece wypożyczane pozycje.
 6. Na prośbę czytelnika Biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 7. Czytelnicy, którzy aktywowali konto elektroniczne mogą dokonywać rezerwacji, zamawiania i prolongaty on-line.

§ 13

Instytucjom wypożycza się dokumenty do prac związanych tematycznie z ich działalnością lub do celów ekspozycyjnych po przedłożeniu pisemnej prośby potwierdzonej przez kierownika zakładu. Decyzję o wypożyczeniu dokumentów podejmuje dyrektor Biblioteki osobiście lub przez upoważnionego pracownika. Wypożyczone pozycje powinny zostać zwrócone w terminie określonym przez Bibliotekę.

§ 14

Biblioteka może pobrać kaucję za wypożyczenie szczególnie cennych książek w wysokości 
2-krotnej aktualnej wartości książki.

§ 15

 1. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu wypożyczonych książek, Biblioteka pobiera od Czytelnika karę w wysokości 0,20 zł na dobę od jednej książki
 2. Za każde pisemne wezwanie do zwrotu książki Biblioteka ma prawo pobrać od Czytelnika wartość opłaty pocztowej.
 3. Przetrzymanie zbiorów lub nieuregulowanie należnych kar jest równoznaczne z zawieszeniem prawa do wypożyczania książek we wszystkich filiach.
 4. Biblioteka w celu wyegzekwowania swoich roszczeń może, w sposób przewidziany prawem wystąpić na drogę sądową. 

§ 16

 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki Czytelnik, powinien w porozumieniu z bibliotekarzem ustalić formę naprawienia szkody .
 2. Formy naprawy szkody to:
  • odkupienie pozycji identycznej co zagubiona,
  • zakupienie wydawnictwa wskazanego przez Biblioteki, lecz o wartości nie niższej od aktualnej wartości dokumentu zagubionego,
  • przyjęcie książki zaproponowanej przez Czytelnika pod warunkiem jej przydatności w zbiorach,
  • pokrycie kosztów naprawy książki z oprawą włącznie,
  • wpłacenie ekwiwalentu pieniężnego w wysokości równej aktualnej cenie rynkowej książki

§ 17

Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia, zniszczenia lub przetrzymywania książek czytelnik otrzymuje pokwitowanie.

§ 18

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się dokumentów udostępnianych w czytelniach oraz przechowywanych w księgozbiorach podręcznych filii. Ograniczenia powyższe dotyczą także dzieł rzadkich, kosztownych i trudnych do nabycia, rzadkich wydawnictw leksykograficznych (encyklopedii, słowników, leksykonów), kolekcji, czasopism i wydawnictw ciągłych, pozycji wymagających konserwacji i naprawy introligatorskiej. Kierownik agendy w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od sformułowanej powyżej zasady.

IV. WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

§ 19

 1. Biblioteka umożliwia Czytelnikom korzystanie ze zbiorów innych bibliotek krajowych w drodze tzw. wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Czytelnik zainteresowany tą formą usługi może złożyć zamówienie na poszukiwane przez siebie dokumenty w Czytelni Głównej.
 3. Sprowadzone w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych pozycje są udostępniane wyłącznie na miejscu w Czytelni Głównej przez okres dwóch tygodni.
 4. W uzasadnionych przypadkach Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu dokumentów wypożyczonych z innych bibliotek krajowych, co najmniej na tydzień przed upływem terminu zwrotu.
 5. Koszty przesyłki sprowadzonych dzieł (w obydwie strony) oraz koszty związane z korespondencją (w tym telefoniczną i telefaksową) pokrywa Biblioteka.

V. REPROGRAFIA

§ 20

 1. Z materiałów znajdujących się w zbiorach Biblioteki lub sprowadzonych z innych bibliotek Czytelnicy mogą wykonywać odbitki kserograficzne za cenę ustaloną zarządzeniem dyrektora Biblioteki.
 2. Nie wykonuje się kserokopii całych dokumentów (wydawnictw zwartych).
 3. Wynoszenie materiałów bibliotecznych przeznaczonych do korzystania na miejscu poza teren Biblioteki w celu wykonania kserokopii jest niedozwolone.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Czas otwarcia agend i filii podane jest do wiadomości publicznej.
 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor Biblioteki może podjąć decyzję o czasowym zamknięciu niektórych agend lub filii bibliotecznych. O wszelkich zmianach dotyczących zmiany czasu pracy jednostek organizacyjnych Biblioteki Czytelnicy informowani są osobnym zawiadomieniem.
 3. Zasady korzystania ze stanowisk internetowych określa osobny regulamin.
 4. Obowiązuje zakaz wprowadzania na teren Biblioteki rowerów, zwierząt oraz używania telefonów komórkowych i palenia papierosów.
 5. Zakazuje się prowadzenia wszelkiej działalności handlowej.
 6. W czytelniach i wypożyczalniach obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 7. Na korytarzach i w czytelniach obowiązuje zakaz prowadzenia głośnych rozmów.
 8. Osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwości odmawia się świadczenia usług bibliotecznych.
 9. Uwagi dotyczące udostępniania zbiorów, wnioski i skargi oraz potrzeby czytelnicze można zgłaszać do dyżurującego bibliotekarza.
 10. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach, na stałe pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik filii Biblioteki.
 11. Czytelnikom przysługuje prawo odwołania się od decyzji kierownika filii do dyrektora Biblioteki.

VII. KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

§ 22

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: kontakt@arx.net.pl 
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych  i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług Biblioteki;
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu;
 • Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), może Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym);
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięci zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

REGULAMIN  KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z KOMPUTERÓW I INTERNETU W    PLACÓWKACHMIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

I. ZASADY KORZYSTANIA

§ 1.

Biblioteka udostępnia komputery i Internet w celach informacyjnych i edukacyjnych.

§ 2.

 1. Podstawą do korzystania ze stanowisk komputerowych jest pozostawienie przez użytkownika u dyżurującego bibliotekarza ważnej karty bibliotecznej. Po zakończeniu sesji dokument zostaje zwrócony użytkownikowi.
 2. Dane osoby korzystającej z komputera i Internetu wpisywane są do rejestru odwiedzin.
 3. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.
 4. Użytkownik własnoręcznym podpisem potwierdza zgodność danych i czas korzystania ze stanowiska komputerowego.


§ 3.

 1. Użytkownik może nieprzerwanie korzystać ze stanowiska nie dłużej niż 1 godzinę.
 2. Za zgodą bibliotekarza czas korzystania może zostać przedłużony, jeśli nie będzie innych osób oczekujących na dostęp do komputera. 

§ 4.

Przy stanowisku komputerowym może przebywać tylko jedna osoba.

 § 5.

Korzystający z komputerów i Internetu powinni posiadać podstawowe wiadomości z zakresu obsługi systemu operacyjnego WINDOWS oraz umiejętność korzystania z przeglądarki internetowej. 

§ 6.

Bibliotekarze w razie potrzeby i w miarę możliwości udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z  programów użytkowych i zbiorów multimedialnych. Poszukiwania prowadzi samodzielnie użytkownik.

§ 7.

Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

§ 8.

Po zakończeniu pracy użytkownik zobowiązany jest pozostawić komputer w konfiguracji zastanej i usunąć zapisane przez siebie dane.

§ 9.

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

§ 10.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi, bez podejmowania prób naprawy.

§ 11.

Wyniki pracy można zapisać na nośniku lub wydrukować. Wydruki są wykonywane przy stanowisku dyżurującego bibliotekarza.

 II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW 

§ 12.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu.

 § 13.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie nadużycia popełnione przy korzystaniu z udostępnionych mu programów użytkowych i zasobów Internetu.

§ 14.

Jeżeli bibliotekarz uzna, że użytkownik wykonuje czynności niezgodne z postanowieniami niniejszego zarządzenia, bądź inne niepożądane, ma prawo odmówić mu możliwości korzystania z komputera.

§ 15.

Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być na stałe pozbawiony prawa do korzystania z komputerów na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.

 III. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH I INTERNETU.

§ 16. 

Bezwzględnie zabrania się:

 1. przeglądania stron powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe, w szczególności przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, propagujące przemoc i terroryzm,
 2. wykorzystywania komputerów do popełniania czynów niezgodnych z prawem
 3. wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców
 4. uruchamiania gier komputerowych
 5. instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera
 6. używania własnego oprogramowania.

§ 17.

Zabrania się spożywania posiłków i picia napojów przy komputerze.

§ 18.

Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.

IV.  ZASADY ODPŁATNOŚCI.

§ 19.

 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych i Internetu jest bezpłatne.
 2. Pobierane są opłaty za wydruki i skanowanie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do Regulaminu.

Ostrowiec Świętokrzyski, 01.01.2015 r.

Załącznik do Regulaminu  korzystania przez użytkowników z komputerów i Internetu w placówkach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

CENNIK USŁUG DRUKOWANIA I SKANOWANIA

A4 wydruk czarno-biały0,70 zł
A4 wydruk kolorowy2,00 zł
A4 wydruk czarno-biały obustronny1,40 zł
A4 wydruk kolorowy obustronny3,50 zł
A3 wydruk czarno-biały1,50 zł
A3 wydruk czarno-biały obustronny2,80 zł
A3 wydruk kolorowy3,50 zł
A3 wydruk kolorowy obustronny6,00 zł
Skanowanie1, 50zł/str.
To top
Facebook