Dostawa  prenumeraty prasy, w tym dzienników lokalnych, ogólnokrajowych , czasopism fachowych

 FIN.26.5.2023                                                                 Ostrowiec Świętokrzyski, 23.11.2023 r.

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ
 Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl
art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp
(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605, z późniejszymi zmianami)

Zamawiający:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54,
27-400  Ostrowiec Świętokrzyski. tel./ fax. 41 2626976,
www.biblioteka.ostrowiec.pl
email: sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl NIP 661-10-37-024, REGON 001282880

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę  prenumeraty prasy, w tym dzienników lokalnych, ogólnokrajowych , czasopism fachowych dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrowcu Świętokrzyskim  w 2024 r.
w rodzajach i ilościach wyszczególnionych, i opisanych  w załączniku nr 1 stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia
.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia  do 31 grudnia 2024 r.

Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:

a)  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
– posiadają wiedzę i doświadczenie;
– dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
– nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne
i zdrowotne,

 b)  w celu potwierdzenia, że Wykonawca  posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 
oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu  oferty.

Złożona oferta   winna zawierać następujące dokumenty:
–  wypełniony formularz cenowyzałącznik nr 2 wg załączonego wzoru,
–  wypełniony formularz ofertowyzałącznik nr 3 wg załączonego wzoru,
–  parafowany przez Wykonawcę wzór umowyzałącznik nr 4
–  aktualny  odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert),
–  pełnomocnictwa  do reprezentowania Wykonawcyw postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

 Kryterium wyboru  oferty – cena 100%
Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

Uprawniony do kontaktów z oferentami
Dorota Grzybowska, tel. 41 2626976 w godz. 700 – 1400.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne  na stronie internetowej Zamawiającego www.biblioteka.ostrowiec.pl, 

Termin   związania  z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.

Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy składać na adres mailowy sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl , lub
w zamkniętej kopercie, która winna być opisana w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Oferta na prenumeratę prasy na 2024 rok.”

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego ( 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 54 – sekretariat) do  dnia 07.12.2023 r. do godz. 11.00

Otwarcie  ofert nastąpi  w dn. 07.12.2022 r.  o godz. 11.30  w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54.

Informacje dodatkowe: 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MBP), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, tel.: 41 2475147. Z administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem: sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl  lub pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), pisząc na adres e-mail:
iod@biblioteka.ostrowiec.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).


ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MBP (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). Odbiorcami danych mogą też być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, do sprostowania danych osobowych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp
.

Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
Paweł Górniak

 

To top
Facebook