Zapytanie ofertowe – dostawa książek

FIN.26.1.2023

                      ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
                                                                         DOSTAWY KSIĄŻEK
              DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2023 r.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Siennieńska 54, woj. świętokrzyskie
tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47,  opracowaniezbiorow@biblioteka.ostrowiec.pl

zaprasza
(na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
– tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, ze zm.)

do złożenia propozycji ofertowej na:

Dostawę książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2023 r.
Zamawiający jest formalnie zwolniony ze stosowania uPzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 i stosuje jej wybrane zapisy dobrowolnie.

I. Przedmiotem zamówienia jest:
sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień  z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży  i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.  do jej siedziby przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2023 roku. 

Zamawiający na zakup książek planuje przeznaczyć w 2023 r. ok. 50 tys. PLN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 

II. Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z co najmniej 400 wydawcami książek, w tym z wydawnictwami wymienionymi w Załączniku nr 2

III. Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2023 r.

IV. Do oferty  należy dołączyć:
1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub  osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
4. Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 4.
5.Wykaz wykonanych dostaw książek dla bibliotek w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN każda, z podaniem ich wartości i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
6. Parafowany wzór umowyZałącznik nr 5.

V. Kryteria wyboru dostawcy:   

 • udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje – waga 100 %  

Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który udzieli największego rabatu.

VI. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Miejska Biblioteka Publiczna Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 54  (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2023 r. o godz. 12.00

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiści w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona nazwą ( firmą ), adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

                  „Oferta na dostawę książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. w 2023 r.”

Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty, w postaci potwierdzonych skanów wymaganych dokumentów, e-mailem na adres opracowaniezbiorow@biblioteka.ostrowiec.pl Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Siennieńska 54, w dniu 15.02.2023 r. o godz. 12.30

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
 Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę
z  Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzór umowy stanowi  Załącznik nr 5.

VIII.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 • administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iod@biblioteka.ostrowiec.pl.;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710, ze zm.)
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dorota Grzybowska tel. 41 26-26-976.

Ostrowiec Świętokrzyski, 08.02.2023 r.  
Dyrektor Biblioteki
Paweł Górniak

 

To top
Facebook