Logotyp OBK

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 FIN.26.5.2022                                                                 Ostrowiec Świętokrzyski, 28.11.2022 r.

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ
 Postępowanie prowadzone bez stosowania przepisów ustawy w myśl
art. 2 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późniejszymi zmianami)

Zamawiający:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54,
27-400  Ostrowiec Świętokrzyski. tel./ fax. 41 2626976,
www.biblioteka.ostrowiec.pl
email: sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl NIP 661-10-37-024, REGON 001282880

 zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę  prenumeraty prasy, w tym dzienników lokalnych, ogólnokrajowych , czasopism fachowych  dla Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrowcu Świętokrzyskim  w 2023 r.
w rodzajach i ilościach wyszczególnionych, i opisanych  w załączniku nr 1 stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia
.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia  do 31 grudnia 2023 r.

Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:

a)  O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;
  • posiadają wiedzę i doświadczenie;
  • dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  • nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne,

 b)  w celu potwierdzenia, że Wykonawca  posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów: 
oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu  oferty.

Złożona oferta   winna zawierać następujące dokumenty:

  • wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 wg załączonego wzoru,
  • wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 wg załączonego wzoru,
  • parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – załącznik nr 4
  • aktualny  odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert),
  • pełnomocnictwa  do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

 Kryterium wyboru  oferty – cena 100%
 Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

Uprawniony do kontaktów z oferentami
Dorota Grzybowska, tel. 41 2626976 w godz. 700 – 1400.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne  na stronie internetowej  Zamawiającego  www.biblioteka.ostrowiec.pl, 

Termin   związania  z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.

Sposób przygotowania oferty:

Oferty należy składać na adres mailowy sekretariat@biblioteka.ostrowiecd.pl , lub
w zamkniętej kopercie, która winna być opisana w następujący sposób: nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Oferta na prenumeratę prasy na 2023 rok.”

 Termin i miejsce składania ofert: oferty należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego ( 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Siennieńska 54 – sekretariat) do  dnia 12.12.2022 r. do godz. 11.00

 Otwarcie  ofert nastąpi  w dn. 12.12.2022 r.  o godz. 11.30  w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54.

Informacje dodatkowe: 

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski;
– kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 
iod@arx.net.pl.
– dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
– odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późniejszymi zmianami);
– dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
– obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
– w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
– na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dyrektor
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim 
Paweł Górniak

 

To top
Facebook