Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Miejska Biblioteka Publiczna

DLA CZYTELNIKA


Pogoda

Weather data OK.
Ostrowiec Świętokrzyski
9 °C

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 42

Wczoraj 70

Ostatni tydzień 112

Ostatni miesiąc 1584

Wszystkie 57875

Ostrowiec Świętokrzyski, 22.11.2017 r.

 FIN.26.5.2017

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA  OFERTY  CENOWEJ

 

  1. Zamawiający:

Miejska  Biblioteka  Publiczna  w  Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 26,
27-400  Ostrowiec Świętokrzyski, tel./ fax. 41 2626976,
www.biblioteka.ostrowiec.pl
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  NIP 661-10-37-024, REGON 001282880

 zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę  prenumeraty prasy, w tym dzienników lokalnych, ogólnokrajowych , czasopism fachowych  dla Centrali Miejskiej  Biblioteki Publicznej  w  Ostrowcu Świętokrzyskim  i jej filii w rodzajach i ilościach wyszczególnionych i opisanych  w załączniku nr 1 stanowiącym opis  przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 2 stycznia  do 31 grudnia 2018 r.

 Opis  warunków  udziału  w postępowaniu:

  1. a) O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia  do wykonywania  określonej działalności  i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadają wiedzę i doświadczenie;

- dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami  zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek  na ubezpieczenie  społeczne i zdrowotne

  1. b) w celu potwierdzenia, że Wykonawca  posiada  uprawnienia do wykonywania  określonej działalności lub czynności Zamawiający wymaga następujących dokumentów:  oświadczenia  Wykonawcy – na formularzu 

 Złożona oferta   winna zawierać następujące dokumenty:

wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 2 wg załączonego wzoru,

wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 3 wg załączonego wzoru,

-  parafowany przez Wykonawcę wzór umowy - załącznik nr 4

aktualny  odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy  wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji działalności gospodarczej poświadczonego za zgodność z oryginałem przez  Wykonawcę  (wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu  składania  ofert),

pełnomocnictwa  do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału  lub potwierdzonej notarialnie kopii, o ile nie wynika ono z innych dokumentów złożonych  w ofercie.

 Kryterium wyboru  oferty – cena 100%

Zamawiający  wybierze ofertę, która zawiera najniższą cenę.

 Oferty częściowe nie będą rozpatrywane.

 Uprawniony do kontaktów z oferentami:  Dorota Grzybowska, tel. 41 2626976 w godz. 700 – 1300.

  Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami jest dostępne  na stronie internetowej Zamawiającego  www.biblioteka.ostrowiec.pl,  

  Termin   związania  z ofertą  wynosi 14 dni, licząc od daty  złożenia oferty.

Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być opisana w następujący sposób : nazwa i adres Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją „Oferta na prenumeratę prasy na 2018 rok.”

 Termin i miejsce składania ofert: oferty należy  złożyć w siedzibie  Zamawiającego do  dnia 7.12.2017 r.  do godz. 12.00  w  sekretariacie MBP.

 Otwarcie  ofert nastąpi  w dn. 7.12.2017 r.  o godz. 12.30 w Miejskiej  Bibliotece  Publicznej   w Ostrowcu Świętokrzyskim , ul. Wardyńskiego 26.

                                                                                               Dyrektor

                                                                             Miejskiej Biblioteki Publicznej

                                                                               w Ostrowcu Świętokrzyskim

                                                                                  Elżbieta Pomiankiewicz

Kalendarz

January 2018
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3