Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Miejska Biblioteka Publiczna

DLA CZYTELNIKA


Pogoda

Weather data OK.
Ostrowiec Świętokrzyski
20 °C

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 33

Wczoraj 79

Ostatni tydzień 608

Ostatni miesiąc 1906

Wszystkie 213434

Zamówienia publiczne

FIN.26.1.2022                                                                                                                    Ostrowiec Św., 21.02.2022 r.

Protokół z przeprowadzonego postępowania zamówienia publicznego,
którego wartość netto 
nie przekracza 130.000,00 zł

 

 1. Przedmiot zamówienia - sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień 
  z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży  i dzieci oraz literatury naukowej
  i popularnonaukowej), audiobooków oraz gier dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. 
  do jej siedziby przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2022 roku.
 2. Szacunkowa wartość zamówienia - wartość szacunkowa zamówienia netto została ustalona na kwotę 47 500,- zł 
 3. Informacja o sposobie wyboru wykonawcy - udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje - waga 100 %
 4. Oferty złożyły następujące firmy:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wysokość rabatu od ceny katalogowej

Uwagi

1.

Platon Sp. z o.o.
Sławęcińska 16, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki

45,50 %

 

2.

Ateneum
M.Kogut, A.Zegiel
Spółka Komandytowa,
 ul. Półłanki 12 C
30-740 Kraków                          45,35 %

 
 1. Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce zamieszkania oraz adres       wybranego wykonawcy  - Platon Sp. z o.o. Sławęcińska 16, Macierzysz 05-850 Ożarów Mazowiecki.
  Uzasadnienie wyboru wykonawcy - została wybrana oferta Wykonawcy, który udzielił największego rabatu.
 2. Załączniki

1) Oferta nr 1 – Platon Sp. z o.o.

2) Oferta nr 2 – Ateneum M.Kogut, A.Zegiel Spółka Komandytowa.

                                                                   Dyrektor Biblioteki
                                                                                  Paweł Górniak

                   

FIN.26.1.2022 

 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE
DOSTAWY KSIĄŻEK
DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2022 r.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Siennieńska 54, woj. świętokrzyskie

tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza
(na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
- tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, z późniejszymi zmianami)

do złożenia propozycji ofertowej na:

Dostawę książek, audiobooków i gier planszowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim
w 2022 r.
Zamawiający jest formalnie zwolniony ze stosowania uPzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 i stosuje jej wybrane zapisy dobrowolnie.

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień  z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży  i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej), audiobooków oraz gier planszowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.  do jej siedziby przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2022 roku. 

Zamawiający na zakup książek planuje przeznaczyć w 2022 r. ok. 50 tys. PLN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 

II. Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z co najmniej 400 wydawcami książek, w tym z wydawnictwami wymienionymi w Załączniku nr 2

III. Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2022 r.

IV. Do oferty  należy dołączyć:
  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
      działalności  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
      do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
      upływem składania ofert.
  3. Pełnomocnictwo osoby lub  osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
                   z załączonych dokumentów.
  4. Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 4.
 
5. Wykaz wykonanych dostaw książek dla bibliotek w okresie ostatnich trzech lat
                  (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  o wartości nie mniejszej
                  niż 100.000 PLN każda, z podaniem ich wartości i miejsca wykonania oraz załączeniem
                  dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
  6. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 5.

V. Kryteria wyboru dostawcy:   

 • udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje - waga 100 % 

Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który udzieli największego rabatu.

VI. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 54  (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2022 r. o godz. 12.00

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiści w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona nazwą ( firmą ), adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

„Oferta na dostawę książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. w 2022 r.”

Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty, w postaci potwierdzonych skanów wymaganych dokumentów, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Siennieńska 54, w dniu 21.02.2022 r. o godz. 12.30

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
 Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę
z  Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzór umowy stanowi  Załącznik nr 5.

VIII.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 • administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..;
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późniejszymi zmianami)
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dorota Grzybowska tel. 41 26-26-976.

Ostrowiec Świętokrzyski, 14.02.2022 r.      

             Dyrektor Biblioteki
                          Paweł Górniak

 

 

Kalendarz

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4