Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Miejska Biblioteka Publiczna

DLA CZYTELNIKA


Pogoda

Weather data OK.
Ostrowiec Świętokrzyski
10 °C

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 0

Wczoraj 79

Ostatni tydzień 259

Ostatni miesiąc 1271

Wszystkie 77388

FIN.26.1.2018                              

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:

DOSTAWA KSIĄŻEK
              DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2018 r.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim Wardyńskiego 26, woj. świętokrzyskie

tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47, fax. 41 26-26-976,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza
(na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
- tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późniejszymi zmianami )

do złożenia propozycji ofertowej na:

              Dostawę książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2018 r.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych,młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.  do jej siedziby przy ul. Wardyńskiego 26 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2018 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

 1. Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z co najmniej 400 wydawcami książek, w tym z wydawnictwami wymienionymi w Załączniku nr 2

  III. Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2018 r.

  IV. Do oferty należy dołączyć:
  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  3. Pełnomocnictwo osoby lub  osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
  4. Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 4.
  5. Wykaz wykonanych dostaw książek dla bibliotek w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN każda, z podaniem ich wartości i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
  6. Parafowany wzór umowy ( załącznik nr 5).

V. Kryteria wyboru dostawcy: 

*udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje - waga 100 %

Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który udzieli największego rabatu.

VI. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Wardyńskiego 26 (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 15.02.2018 r. o godz. 12.00.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona nazwą ( firmą ), adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

                  „Oferta na dostawę książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. w 2018 r.”
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Wardyńskiego 26, w dniu 15.02.2018 r.  o godz. 1230.

 

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę z  Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzór umowy stanowi  Załącznik nr 5.

VIII. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dorota Grzybowska tel. 41 26-26-976.Ostrowiec Świętokrzyski, 08.02.2018 r.   

Dyrektor Biblioteki
mgr Elżbieta Pomiankiewicz

Kalendarz

October 2018
S M T W T F S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3