Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Miejska Biblioteka Publiczna

DLA CZYTELNIKA


Pogoda

Weather data OK.
Ostrowiec Świętokrzyski
12 °C

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 104

Wczoraj 101

Ostatni tydzień 437

Ostatni miesiąc 2889

Wszystkie 192762

FIN.26.3.2021                             

 ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE

DOSTAWY KSIĄŻEK
              DLA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM w 2021 r.

Miejska  Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim ul.Siennieńska 54, woj. świętokrzyskie

tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zaprasza
(na podstawie art. 2 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych  - tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, z późniejszymi zmianami)

do złożenia propozycji ofertowej na:

              Dostawę książek i audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim w 2021 r.
Zamawiający jest formalnie zwolniony ze stosowania uPzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 i stosuje jej wybrane zapisy dobrowolnie.

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa książek drukowanych (nowości i wznowień z zakresu literatury pięknej dla dorosłych, młodzieży i dzieci oraz literatury naukowej i popularnonaukowej) oraz audiobooków dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św.  do jej siedziby przy ul. Siennieńskiej 54 w Ostrowcu Św. na przestrzeni 2021 roku.

Zamawiający na zakup książek planuje przeznaczyć w 2021 r. ok. 50 tys. PLN
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1

 1. Zamawiający wymaga współpracy od Wykonawcy z co najmniej 400 wydawcami książek, w tym z wydawnictwami wymienionymi w Załączniku nr 2

  III. Wymagany termin realizacji zamówienia – od daty podpisania umowy z Wykonawcą do 31 grudnia 2021 r.

  IV. Do oferty należy dołączyć:
  1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 3
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
  3. Pełnomocnictwo osoby lub  osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.
  4. Oświadczenie o współpracy z wymaganą ilością wydawnictw – Załącznik nr 4.
  5. Wykaz wykonanych dostaw książek dla bibliotek w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie),  o wartości nie mniejszej niż 100.000 PLN każda, z podaniem ich wartości i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane należycie.
  6. Parafowany wzór umowy - Załącznik nr 5.

V.Kryteria wyboru dostawcy:

- udzielony rabat od ceny katalogowej na zakupione pozycje - waga 100 %

Przez cenę katalogową książki rozumie się cenę ustaloną przez wydawcę dla nabywcy niehurtowego.

Zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który udzieli największego rabatu.

VI. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Miejska Biblioteka Publiczna Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Siennieńska 54  (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 02.03.2021 r. o godz. 12.00

Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiści w siedzibie Zamawiającego.
Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być oznaczona nazwą ( firmą ), adresem Wykonawcy oraz dopiskiem:

„Oferta na dostawę książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. w 2021 r.”

Zamawiający dopuszcza również przesłanie oferty, w postaci potwierdzonych skanów wymaganych dokumentów, e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Siennieńska 54, w dniu 02.03.2021 r.  o godz. 12.30

VII. Informacje dotyczące zawierania umowy:
 Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej propozycji ofertowej wybrany Wykonawca podpisze umowę z  Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wzór umowy stanowi  Załącznik nr 5.

VIII.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Siennieńska 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019, z późniejszymi zmianami)

- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Dorota Grzybowska tel. 41 26-26-976.

 

Ostrowiec Świętokrzyski, 23.02.2021 r.   

Dyrektor Biblioteki
  Paweł Górniak

Kalendarz

October 2021
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6