Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Miejska Biblioteka Publiczna

DLA CZYTELNIKA


Pogoda

Weather data OK.
Ostrowiec Świętokrzyski
11 °C

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 41

Wczoraj 180

Ostatni tydzień 221

Ostatni miesiąc 2182

Wszystkie 105935

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
Dostawa bramy Hot-Spot wraz z drukarką paragonów dostępu do usług

Miejska  Biblioteka Publiczna w Ostrowcu ŚwiętokrzyskimWardyńskiego 26, woj. świętokrzyskie

tel. 41 26-26-976, 41 247-51-47, fax. 41 26-26-976,  sekretariat@biblioteka.ostrowiec.pl

zaprasza
(na podstawie art. 4d ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
- tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, z późniejszymi zmianami)

do złożenia propozycji ofertowej na:

              Dostawę bramy Hot-Spot wraz z drukarką paragonów dostępu do usług

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa bramy Hot-Spot wraz z drukarką paragonów dostępu do usług dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Św. do jej siedziby przy ul. Wardyńskiego 26 w Ostrowcu Św.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

 1. Wymagany termin realizacji zamówienia wraz z dostarczeniem sprzętu do dnia 31 sierpnia 2019r.

  III. Do oferty należy dołączyć:
                 1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
                  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
                      działalności  gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
                      do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
                      upływem składania ofert.
                  3. Pełnomocnictwo osoby lub  osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
                     z załączonych dokumentów.
 2. Kryteria wyboru dostawcy:
 • Najniższa wartość zamówienia brutto za wszystkie elementy wymienione w Załączniku nr 1.

Wybrana zostanie oferta Oferenta, który zaoferuje najniższą wartość zamówienia

 1. Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert upływa dnia 22.08.2019 r. o godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
ul. Wardyńskiego 26, w dniu 22.08.2019 r.  o godz. 12.30.

 

 1. Informacje dotyczące wyboru oferty:
  Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty, wybrany Oferent zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres e-mail.

 

VII. Zamawiający dopuszcza przerwanie postępowania o zamówienie publiczne na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.


VIII.
Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Wardyńskiego 26, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
 • odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 r. poz.1986, z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
  4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. IX. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: Michał Jedlikowski 604 785 213, lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ostrowiec Świętokrzyski, 13.08.2019 r.                                                             Dyrektor Biblioteki
mgr Elżbieta Pomiankiewicz

Kalendarz

October 2019
S M T W T F S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2